In dit document geef ik (Leonie van Meer) u informatie hoe mijn onderneming Specialist aan Huis (SaH) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die SaH in het kader van haar werkzaamheden gaat ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heeft SaH privacy hoog in het vaandel staan.

SaH is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens SaH verwerkt en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

U kunt mij mailen op e-mailadres: info@specialistaanhuis.nl. De LRZa registratie van Specialist aan Huis vindt u in het Zorgaanbiedersportaal: link. Op de website http://specialistaanhuis.nl vindt u verdere informatie over Specialist aan Huis.

Voor wie

Deze privacyverklaring geldt voor alle patiënten van SaH. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u de website bezoekt, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.

Persoonsgegevens

Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga SaH met u in gesprek. In dit gesprek worden vragen gesteld. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u wordt behandeld, worden deze gegevens vastgelegd in uw medisch dossier.

Toestemming

Uw persoonsgegevens mogen door SaH niet zomaar worden verwerkt, hier heeft SaH een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan SaH u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien is SaH verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als SaH onvoldoende informatie heeft om verantwoorde zorg te verlenen dan zal SaH u hierover informeren.

Zorgvuldigheid

Met de gegevens die SaH van u ontvangt, gaat SaH zorgvuldig om. SaH heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Als zorgaanbieder heeft SaH een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geeft SaH geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In uitzonderingsgevallen kan het voor andere zorgverleners nodig zijn om snel toegang te krijgen tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Om te voldoen aan de verantwoordingsplicht houdt SaH registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

Gebruik van gegevens

SaH gebruikt de gegevens van u om een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. SaH geeft de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan SaH gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. SaH geeft alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties:

Aanvang van Zorg

Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet op uw identiteitsbewijs gecontroleerd worden. SaH maakt daarvan geen kopie of scan. Ook zal SaH vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder(s).

Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. SaH verstrekt enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming voor het uitwisselen van persoonsgegevens.

Betaling

SaH gebruikt uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar

SaH wisselt uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. SaH wisselt enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet SaH de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal SaH uw privacy vooropstellen.

Melden van incidenten

Als er onverwacht iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of SaH vermoedt dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengt SaH u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.